e-Legal Court Case using AS4 in Slovenia

Location: 
Java Slovenia Conference
Date: 
16 Oct 2017 (All day)
Event Type: 
Conference

Uporaba standarda OASIS - ebMS 3.0 za elektronsko poslovanje

Elektronska izmenjava podatkov med podjetji in organizacijami ni novost v modernem poslovanju. Znano je, da elektronsko poslovanje prinaša mnogo prednosti, vendar se manj govori o tem, da postaja vzdrževanje integracij z naraščanjem števila e-storitev in števila partnerjev, s katerimi poslujemo po elektronski poti, vedno večji strošek ter vedno večji arhitekturni in produkcijski zalogaj. Vrhovno sodišče RS pričakuje povečanje e-poslovanja sodišč z različnimi strankami, kot so: odvetniki, tožilci, notarji, banke, zavarovalnice... Večino večjih strank ima lastne informacijske sisteme, zato komunikacija preko portalov ni tako učinkovita kot možnost neposredne integracije informacijskih sistemov.

Zato je eden od IT izzivov VSRS izbira primerne arhitekture, tehnologij in standardov za e-poslovanje, ki bi omogočal dinamično dodajanje/spreminjanje storitev ali partnerjev brez programiranja. Pri tem je smiselno iskati rešitve, ki so splošno sprejete, cenovno dostopne in preproste za uporabo. Poleg tega je smotrno upoštevati smernice Evropske komisije, ki so se oblikovale pri vzpostavljanju enotnega digitalnega trga Evrope. Za ta namen je bilo v preteklosti izdelanih kar nekaj projektov, v katerih so sodelovali strokovnjaki, gospodarstveniki in predstavniki javnega sektorja iz večjega števila članic EU. Cilj projektov je bil izdelava infrastrukture za čezmejno elektronsko poslovanje na področju javnega naročanja, zdravstva, javne uprave... Kot najprimernejši standard za elektronsko izmenjavo podatkov in dokumentov se je uveljavil standard OASIS ebMS 3.0.

Standard ebMS 3.0 (ebXML Messaging Service) izhaja iz družine standardov ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language), ki jih razvija organizacija OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) v sodelovanju z organizacijo UN/CEFACT z namenom zagotovitve moderne, na XML temelječe odprte infrastrukture, ki bi omogočila globalno elektronsko poslovanje na interoperabilen, varen in konsistenten način. Standard predpisuje komunikacijsko nevtralen mehanizem, ki temelji na SOAP sporočilih in rešuje tehnična vprašanja glede naslavljanja, varnosti, zanesljivosti prenosa, preverjanja avtentičnosti sporočil itd. Osnovni koncept komunikacije temelji na implementaciji transportnega modula, t. im. »Messaging Service Handler« (v nadaljevanju MSH). Par MSH modulov, nameščenih pri pošiljatelju in naslovniku, izvaja transport sporočil med prejemnikom in naslovnikom na varen in zanesljiv način. Z namenom pospeševanja e-poslovanja z uporabo ebMS 3.0 standarda je VSRS v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije razvilo aplikacijo Laurentius, ki je implementacija transportnega modula MSH in bazira na odprto-kodnih JEE tehnologijah.

Ciljna tematika prezentacije bo predstavitev standarda ebMS 3.0. Kratkemu opisu arhitekture modularnega informacijskega sistema sodišč, ki bazira na JEE tehnologijah, bo sledil opis modula EVIP (evidenca izhodne in dohodne pošte) za pošiljanje in sprejem sodnih pošiljk. Vsa sodišča na letni ravni prejmejo več kot 2 milijona sodnih pošiljk in odpravijo okoli 6 milijonov pošiljk, kar povzroči do 10 milijonov evrov stroškov samo za poštne storitve. Zaradi velikega števila sodnih pošiljk je prehod na elektronsko poslovanje za sodišča izjemnega pomena. V nadaljevanju bo podrobneje predstavljen standard ebMS 3.0 in razlogi, zakaj ga je Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS določil kot osnovi standard za elektronsko poslovanje. Sledila bo predstavitev aplikacije Laurentius, ki je bila razvita s pomočjo prosto-dostopnih oblačnih storitev, kot so Github, Travis CI, maven-repo. Prikazan bo tudi praktični primer sodelovanja javnega in gospodarskega sektorja, kjer je razvoj programske opreme potekal na sodišču, "naročnik" nekaterih funkcionalnih zahtev in skrbnik kvalitete izdelka pa je bila članica ZBS. Končni izdelek je prosto dostopen pod licenco EUPL in je namenjen uporabi tako v javnem kot zasebnem sektorju. 

XML.org Focus Areas: BPEL | DITA | ebXML | IDtrust | OpenDocument | SAML | UBL | UDDI
OASIS sites: OASIS | Cover Pages | XML.org | AMQP | CGM Open | eGov | Emergency | IDtrust | LegalXML | Open CSA | OSLC | WS-I